Helhetssyn

tjanster-1-768x340Vår helhetssyn

Vi inom Trygg Hälsa arbetar efter de värdegrunder som är fastställda inom vården. Vi är en läkarorganisation som har målsättningen att ge våra patienter en god vård för en ökad livskvalitet och se till att individuella patientbehov tillgodoses. Vi har även en målsättning att verka för ett nära samarbete med anhöriga till våra patienter och kommunal omsorg samt övriga vårdgivare

Hälso- och sjukvårdslagen vilar på en humanistisk människosyn som innebär att alla människor är unika och har lika värde utifrån sin blotta existens och inte utifrån sina funktioner.

”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”
(1§ SoL)

”Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet” (2§ HSL)

I korthet innebär det att värderingar inom Trygg Hälsa omvandlas till faktiska handlingar som genomsyrar vården.

Den etiska värdegrunden i fallande skala

Människovärdesprincipen; Alla människor har lika värde och rätt till ett gott och värdigt liv

Behovsprincipen; Den med störst medicinskt behov ska prioriteras för sjukvård före den med mindre sjukvårdsbehov.

Mervärdesprincipen; Kostnadseffektivitet när det gäller medicinska insatser i relation till medicinsk nytta.

Vi erbjuder landstingen en engagerad samarbetspartner med viljan att tillsammans forma den framtida sjukvården med:

 • Hög tillgänglighet med specialistläkare i allmänmedicin och geriatrik
 • Hög läkarkontinuitet för våra uppdrag på sjukhem och servicehus
 • Utvecklad samverkan med kommun genom samarbetsavtal
 • Implementering av strukturerade läkemedelsgenomgångar tillsammans
  med kommun och stadsdelar
 • Tydlig organisationsstruktur med korta beslutsvägar och fleråriga landstingsavtal
 • Verksamhetsutveckling för att möta framtida sjuk- och äldrevårdsbehov
 • Kvalitetssäkringsarbete fortgår inom Trygg Hälsa
 • Rutiner för patientsäkerhet och avvikelsehantering finns utvecklat
 • Väl utvecklad IT-struktur med TakeCare och dess möjligheter

Vi har avtal med SLL samt
samverkansavtal med
kommuner och stadsdelar.

Avtal med PwC
och TechTrade

Vi är miljöcertifierade
enligt ISO 14001:2004