Kvalitet

main_img3Kvalitetsarbete

Trygg Hälsa har ett pågående kvalitetsarbete med prioritering av områden och implementering av rutiner. För kvalitetssäkring inom alla delar i vår verksamhet har vi avtal med Öhrlings Pricewaterhouse Coopers för ekonomi och TechTrade AB för IT-struktur.

Vår ambition är till för dig

Våra ambitioner är högkompetens genom specialistläkare som har en välavvägd arbetsbörda som möjliggör utbildning inom prioriterade områden och implementationsarbete. Fokus i vårt arbete är inställt på patientsäkerhet med prioriterade områden VRI och läkemedelshantering med implementering strukturerade läkemedelsgenomgångar med IT-stöd.

Men våra åtgärder omfattar även läkemedel och användning inverkan på vår miljö. Vi har mycket höga ambitioner för vårt kvalitetsarbete. Med en god och hög kvalitet så ökas effektiviteten tillsammans med säker och trygg vård.

Hur åstadkommer vi hög kvalitet?

 • Endast specialistläkare anställd
  Anpassad arbetsbörda för att tillgodose patientsäkerhet och god tillgänglighe
 • Veckovisa utbildningar för anställda där vårdrelaterade infektioner (VRI) och läkemedelsgenomgångar är prioriterade områden
 • Strukturer för avvikelsehantering och kompetens för att utföra
  händelseanalyser finns inom Trygg Hälsa
 • IT-struktur med journalsystem som möjliggör att journalanteckningar
  alltid är tillgängliga för alla inom Trygg Hälsa
 • Kvalitetssäkrade medicinska svarsrutiner

Vi har avtal med SLL samt
samverkansavtal med
kommuner och stadsdelar.

Avtal med PwC
och TechTrade

Vi är miljöcertifierade
enligt ISO 14001:2004